položek
s DPH
  • Zobrazit

Roundup Klasik Pro 1 l

mon1roKLKód:
24 měsícůZáruka:
sklademDostupnost:
235  / ksCena bez DPH:
284  / ksCena s DPH:
Množství:
ks
Roundup Klasik Pro 1 l

Popis: Roundup Klasik Pro 1 l

Postřik herbicid Roundup 1 litr, originál Monsanto, koncentrát - určeno k ředění. Klasický originál randap.


Dodržujte pokyny na příbalovém letáku !!!!!
Obsah: Glyphosate 360 g/l, což je ve formě draselné soli 441 g/l, 35,34 % w.w. 


Bezpečnostní list Roundup
Monsanto Europe S.A.
Bezpečnostní list
Komerční produkt
1.IDENTIFIKACE VÝROBKU A SPOLEČNOSTI
Název přípravku:
Roundup® Klasik
Použití výrobku
Herbicid
Chemický název
Nepoužívá se
Další názvy
Nepoužívají se
Výrobce
MONSANTO Europe S.A., Haven 627, Scheldelaan 460, B-2040, Antwerp, Belgium
Telefon: +32 (0)3 568 51 11, Fax: + 32 (0)3 568 50 90
MONSANTO Europe S.A., Avenue De Tervuren, 270-272, 1150, Brussels, BE
Telefon:+32 (0)2 776 41 11, Fax: +32 (0)2 776 40 40
Dovozce
Monsanto ČR s.r.o., Rybkova 1, 602 00 Brno 2, Česká republika
IČO: 63677628, DIČ: 288-63677628
Tel: +420 (0)5.41148204 - Fax: +420 (0)5.41148255
Terapii je možno konzultovat s Toxikologickým informačním střediskem, tel.: 22491 9293, Na Bojišti 1,
128 08, Praha 2.
__________________________________________________________________
2. SLOŽENÍ / INFORMACE O PŘÍSADÁCH
Účinná látka
Isopropylaminová sůl N-(fosfonomethyl) glycinu, {Isopropyaminová sůl glyfosátu}
Složení
Složky CAS č. EINECS/
ELINCS č.
% váhy
(přibližně)
EU symboly & R
formulace složek
Izopropylaminové soli
glyfosátu
38641-94-0 254-056-8 41.5 N; R51/53; {b}
Smáčedlo 61791-26-2 15.5 Xn, N; R22, 41, 51/53;
{a}
Voda a menší
formulační příměsy
43
____________________________________________________________________
3. OZNAČENÍ RIZIK
Etiketa pro EU (vlastní zařazení výrobce) – Klasifikace podle směrnice EU 1999/45/EC – nebezpečné
přípravky.
Xi – Dráždivý, N – Nebezpečný pro životní prostředí
R36 Dráždí oči
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
Potenciální vliv na zdraví
2
Možné způsoby expozice
Kontakt s kůží, zasažení očí
Zasažení očí, krátkodobé působení
Způsobuje dočasné podráždění očí
Při kontaktu s kůží, krátkodobé působení
Nepředpokládá se závažný nepříznivý vliv, pokud se dodržují doporučené pokyny pro použití.
Při vdechnutí, krátkodobé působení
Nepředpokládá se závažný nepříznivý vliv, pokud se dodržují doporučené pokyny pro použití.
Případný vliv na životní prostředí
Vysoce toxiský pro vodní organismy
Může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Informace týkající se toxikologie viz odstavec 11, informace týkající se životního prostředí viz odstavec 12
___________________________________________________________________
4. OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI
Zasažení očí
Okamžitě oči vypláchněte proudem pitné vody.
Výplach provádějte po dobu minimálně 15 minut.
Pokud to jde, vyjměte si kontaktní čočky.
Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Zasažení pokožky
Svlékněte kontaminovaný oděv, hodinky, šperky.
Zasažená místa okamžitě opláchněte proudem vody.
Před opětným použitím oděv vyperte.
Vdechnutí
Postiženou osobu odveďte na čerstvý vzduch.
Požití
Okamžitě podejte vodu k pití.
NEvyvolávejte zvracení pokud to není nařízeno lékařskou pomocí.
Pokud symptomy přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.
Instrukce pro lékaře
Tento přípravek není inhibitorem cholinesterázy.
Protilék
Léčba atropinem a oximem není indikován.
_______________________________________________________________________
5. PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ
Bod vzplanutí
Není hořlavina.
Hasicí prostředky
Doporučeno: voda, pěna, prášek, carbon dioxide (CO2).
Výjimečné nebezpečí při požáru a explozi
Minimalizujte množství použité vody, aby se minimalizovala kontaminace životního prostředí.
Opatření pro životní prostředí: viz odstavec 6.
Nebezpečné látky vzniklé hořením
Carbon monoxide (CO), phosphorus oxides (PxOy), nitrogen oxides (Nox).
Protipožární vybavení
Samostatný dýchací přístroj.
Přístroj by měl být po použití důkladně dekontaminován.
______________________________________________________________________
6. OPATŘENÍ PŘI NEPŘEDVÍDANÉM ÚNIKU LÁTKY
Ochrana osob
Při ochraně osob dodržujte pokyny, uvedené v odstavci 8.
3
Ochrana životního prostředí
MALÁ MNOŽSTVÍ:
Nízké riziko pro životní prostředí.
VELKÁ MNOŽSTVÍ:
Zabraňte rozšíření.
Zabraňte úniku do odpadních vod, příkopů a vodních cest.
Uvědomte úřady.
Způsoby čištění
MALÁ MNOŽSTVÍ:
Opláchněte kontaminovanou plochu vodou.
VELKÁ MNOŽSTVÍ:
Zasypte zeminou nebo pískem, které mají absorpční schopnosti.
Silně kontaminovanou půdu vykopejte.
Umístěte do nádob pro reklamaci nebo odstranění.
Viz odstavec 7 týkající se typů nádob a kontejnerů.
Kontaminovanou plochu opláchněte vodou.
Použijte minimální množství vody, aby se minimalizovala kontaminace životního prostředí.
Viz odstavec 13 týkající se likvidace kontaminovaného materiálu.
________________________________________________________________________________
7. MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ
Dodržujte doporučenou manipulaci při úklidu a osobní hygieně.
Manipulace
Vyvarujte se zasažení pokožky a očí.
Při práci nejezte, nepijte a nekuřte.
Po práci nebo kontaktu s přípravkem si důkladně umyjte ruce.
Nářadí po použití důkladně vyčistěte.
Zabraňte úniku do odpadních vod, příkopů a vodních cest při oplachování nářadí.
Prázdné obaly obsahují výpary a zbytky herbicidu.
Při čištění, recyklaci nebo likvidaci dodržujte všechna doporučená bezpečnostní opatření.
Skladování
Minimální skladovací teplota: -15°C
Maximální skladovací teplota: 50 °C
Materiál v blízkosti kterého se může herbicid skladovat: nerez ocel, hliník, sklenné vlákno,
umělá hmota, skleněná výplň.
Materiál, se kterým není možno produkt skladovat: galvanizovaná ocel, nevyztužená měkká
ocel viz část 10.
Chraňte před dětmi.
Skladujte v bezpečné vzdálenosti od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
Skladujte pouze v původních obalech.
Může se vyskytnout částečná krystalizace při delším skladování při nižší než minimálně
doporučené teplotě.
V případě zmrznutí umístěte v teplé místnosti a často protřepávejte, aby se herbicid vrátil do
původní kapalné podoby.
Minimální skladovatelnost: 5 let
___________________________________________________________________
8. KONTROLA VYSTAVENÍ / OCHRANA OSOB
Limity pro expozici ve vzduchu
Složky Směrnice pro expozici
Izopropylaminové soli glyfosátu Žádné specifické limity expozice nebyly ustanoveny
Smáčedlo Žádné specifické limity expozice nebyly ustanoveny
Voda a menší formulační příměsy Žádné specifické limity expozice nebyly ustanoveny
4
Technické kontroly
V místě, kde může dojít k zasažení očí mějte k dispozici vybavení pro vypláchnutí očí.
Ochrana zraku
Pokud je potenciální nebezpečí zasažení očí:
Noste ochranné brýle.
Ochrana pokožky
Při opakovaném nebo dlouhodobějším kontaktu:
Noste nepropustné rukavice.
Ochrana dýchacího ústrojí
Pokud se přípravek používá podle doporučených pokynů, nejsou zapotřebí žádná zvláštní
opatření.
Pokud je doporučeno, obraťte se na výrobce ochranných pomůcek pro jejich použití.
____________________________________________________________________________________
9. FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI
Tyto fyzikální data představují typické hodnoty získané na základě testování, ale mohou být odlišné vzorek od
vzorku. Typické hodnoty by neměly být chápány jako garantovaná analýza specifické šarže nebo jako specifikace
produktu.
Barva / barevné rozmezí: Modrá
Forma: Roztok
Zápach: Nepatrný, Aminy
Bod vzplanutí: Není hořlavina.
Měrná tíha: 1.172 @ 20°C / 4°C
Rozpustnost: Voda: zcela mísitelný.
pH: 4.4 - 4.9 @ 80 g/l
Rozdělovací koeficient (log Pow): -3.2 @ 25 °C (účinná látka), (glyfosát)
_____________________________________________________________________________________
10. STÁLOST A REAKTIVITA
Stálost
Stálé při normálních podmínkách při manipulaci a skladování.
Nebezpečný rozklad
Teplotní rozpad: nebezpečné látky vzniklé spalováním: viz odstavec 5.
Nevhodné materiály/reaktivita
Tento materiál reaguje s galvanizovanou nebo nevyztuženou měkkou ocelí a vytváří se vodík,
velmi hořlavý plyn, který může explodovat.
_______________________________________________________________________________________
11. TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE
Tento odstavec je určen pro pracovníky toxikologie a ostatní zdravotní profesionály.
Informace získané o podobných produktech a složkách jsou shrnuté níže.
Podobné formulace:
Akutní toxicita při požití
Krysa, LD50: 5,000 mg/kg váhy
Akutní toxicita na kůži
Králík, LD50 (limit test): > 5,000 mg/kg váhy/den
Žádné úmrtí.
Podráždění kůže
Králík, 6 zvířat, OECD 404 test:
Zrudnutí, střední EU hodnota: 0.64
5
Otok, střední EU hodnota: 0.03
Počet dnů k vrácení pokožky do původního stavu: 3
Podráždění očí
Králík, 6 zvířat, OECD 405 test:
Zrudnutí spojivek, střední EU hodnota 1.94
Otok spojivek, střední EU hodnota 1.89
Zákal rohovky, individuální EU 0.47
Poranění duhovky, střední EU hodnota 0.69
Počet dnů k vrácení do původního stavu: >21
Jiné účinky: škubání v duhovce, vážnější podráždění.
Akutní toxicita při vdechnutí
Krysa, LC50 (limit test), 4 hodiny, aerosol (3 fold dilution): > 5.7mg/L
Velikost částeček aerosolu (<10 mikron) o mnoho menší než velikost kapiček (>100 mikron) bežně
dosahovaných při rozprašování. Maximální dosažitelná koncentrace. Žádné úmrtí.
Citlivost pokožky
Morče, 9-indukční Buehlerův test:
Pozitivního výskytu: 0%.
Zkušenosti s působením na člověka
Nadměrné požití, úmyslné nesprávné použití
Vliv na dýchací ústrojí: pneumonitida
Vliv na zažívací ústrojí: nucení na zvracení/zvraceni, průjem, bolesti v břiše, zvracení s krví (haematemesis)
Vliv na kardiovaskulární systém: abnormální srdeční rytmus (cardiac dysrhytmia), snížený srdeční
výkon/tlak (myocardial depression)
Všeobecné vlivy: porušení regulace tekutiny a elektrolytu, abnormálně snížený objem krve (hypovolaemia),
zvýšené sérum amylázy, ztráta tekutiny (haemoconcentration), žádná zábrana cholinesterázy
Laboratorní vlivy – krevní prostředí: zvýšené sérum transaminázy, mírné zvýšení kyselé reakce krve a
tkáně vzestupem kyselých látek
Krátkodobé zasažení očí, epidemiologické
Poznámka: žádné trvalé poškození očí nemůže být přisouzeno formulacím glyfosátu na základě rozsáhlého
epidemiologického výzkumu oznámených zásahů očí těmito formulacemi.
N-(phosphonomethyl)glycine; glyphosát
Mutagenita
Testy mutagenity in vitro a in vivo:
Není mutagenní.
Opakováná dávka toxicity
Králík, kožní, 21 dní:
NOAEL tox:> 5,000mg/kg tělesné váhy/den
Cílové orgány/systémy: žádné
Jiné účinky: žádné
Krysa, orální, 3 měsíce:
NOAEL tox:> 20,000mg/kg potravy
Cílové orgány/systémy: žádné
Jiné účinky: žádné
Trvalé účinky/ Karcinogenita
Myš, perorální, 24 měsíců:
NOEL tum:> 30,000 mg/kg potravy
NOAEL tox: ~ 5,000 mg/kg potravy
Nádory: žádné
Cílové orgány/systémy:játra
Jiné účinky: snížení přírůstku tělesné váhy,histopatologické účinky.
Krysa, perorální, 24 měsíců:
NOEL tum:> 20,000mg/kg potravy
NOAEL tox:~ 8,000 mg/kg potravy
Nádory: žádné
Cílové orgány/systémy: oči
6
Jiné účinky: snížení přírůstku tělesné váhy, histopatologické účinky.
Toxicita při rozmnožování/plodnosti
Krysa, orální, 3 generace:
NOAEL tox:> 30 mg/kg tělesné váhy/den
NOAEL rep:> 30 mg/kg tělesné váhy/den
Cílové orgány/systémy u rodičů: žádné
Jiné účinky u rodičů: žádné
Cílové orgány/systémy v mláďatech: žádné
Jiné účinky v mláďatech: žádné
Vývojová toxicita/teratogenita
Krysa, perorální, 6-19 dní těhotenství:
NOAEL tox: 1,000 mg/kg tělesné váhy/den
NOAEL dev: 1,000 mg/kg tělesné váhy/den
Jiné účinky v matce zvířete: snížení přírůstku tělesné váhy, snížení přežití.
Vývojové účinky: snížení tělesné váhy, poimplementační ztráta, opožděná osifikace.
Účinky na potomcích jsou pozorovány pouze při mateřské toxicitě.
Králík, perorální, 6-27 dní těhotenství:
NOAEL tox: 175 mg/kg tělesné váhy/den
NOAEL dev: 175 mg/kg tělesné váhy/den
Cílové orgány/systémy v matce zvířete: žádné
Jiné účinky v matce zvířete: snížení přežití
Vývojové účinky: žádné.
_________________________________________________________________________
12. EKOLOGICKÉ INFORMACE
Tato část je určena pro potřeby specialistů pro ekotoxikologii a životní prostředí.
Informace získané o přípravku a složkách jsou shrnuty níže.
Toxicita pro vodní organismy, ryby
Měsíčník (Lepomis macrochirus):
Akutní toxicita, 96 hodin, vývojová, LC50: 5.8 mg/l
Pstruh duhový (Oncorhynchus mykiss):
Akutní toxicita, 96 hodin, vývojová, LC50: 8.2 mg/l
Toxicita pro vodní živočichy, bezobratlé
Vodoměrka (Daphnia magna):
Akutní toxicita,48 hodin,statická, EC50: 11 mg/l
Toxicita pro chaluhy/vodní rostlinstvo
Zelené chaluhy (Selenstrum capricornutum):
Akutní toxicita, 72 hodin, statická, ErC50 (intenzita růstu): 8 mg/L,
Okřehek menší (Lemna minor):
Akutní toxicita, 7 dní, statická, EC50: > 6 mg/L
Toxicita pro ptactvo
Křepelka viržinská (Colinus Virginianus):
Toxicita potravou, 5 dní LC50: > 5,620 mg/kg potravy
Kachna divoká (Anas platyrhynchos):
Toxicita potrabou, 5 dní, LD50: > 5,620 mg/kg potravy
Toxicita pro členovce
Včela (Apis mellifera):
Orální/kontaktní, 48 hodin, LD50:> 326 mikrogr./včelu.
Toxicita pro organismy žijící v půdě, bezobratlé
Žížaly (Eisenia foetida):
Akutní toxicita, 14 dní, LC50 : > 5,000 mg/kg suché půdy
N-(phosphonomethyl)glycine; glyphosát
7
Bioakumulace
Měsíčník (Lepomis macrochirus):
Celá ryba: BCF: < 1
Není očekávána žádná významná bioakumulace.
Rozptýlení
Půda, pole:
Poločas rozpadu: 2 - 174 dní
Koc: 884 - 60,000 L/kg
Silně se váže na půdu.
Voda, vzduch:
Poločas rozpadu: < 7 dní
Smáčedlo
Biologický rozklad
Zahn-Wellensův test:
Rozpad: 80 % během 28 dní
Z podstaty podléhající rozpadu.
_____________________________________________________________
13. LIKVIDACE
Výrobek
Recyklujte, jestliže je dostupné příslušné zařízení a nástroje.
Spálit ve vhodné spalovně s vysokou teplotou.
Likvidujte jako nebezpečný průmyslový odpad.
Zabránit úniku do kanálu,příkopu,odpadu a vodního toku.
Dodržovat místní/regionální a celostátní předpisy.
Obaly
Třikrát vypláchněte prázdné obaly.
Nalejte oplachovou vodu do postřikovače.
Předejte organizaci, která má povolení pro nakládání s odpady.
Likvidujte jako nebezpečný průmyslový odpad.
Nepoužívejte znovu obaly.
Dodržujte místní/regionální a celostátní předpisy.
14. POKYNY PRO DOPRAVU
Data poskytovaná v tomto bodě jsou pouze informační. Prosím žádejte odpovídající předpisy ke správnému
označení zásilky pro transport.
ADR/RID
Nebezpečná tekutina pro životní prostředí, n.o.s., (etoxylovaný tallowamine,glyfosát 36 %)
UN No.: UN3082
Třída: 9
Kemler: 90
Balení, skupina: III
IMO
Nebezpečná tekutina pro životní prostředí, n.o.s, (etoxylovaný tallowamine,glyfosát 36 %)
UN No.: UN3082
Třída: 9
Balení, skupina: III
IATA/ICAO
Nebezpečná tekutina pro životní prostředí, n.o.s., (etoxylovaný tallowamine,glyfosát 36 %)
UN No.: UN3082
Třída: 9
8
Balení, skupina: III
__________________________________________________________________
15. INFORMACE O SMĚRNICÍCH
Etiketa pro EU (vlastní zařazení výrobce) – Klasifikace podle směrnice EU 1999/45/EC – nebezpečné
přípravky.
Xi – Dráždivý, N – Nebezpečný pro životní prostředí
R36 Dráždí oči
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním
prostředí
S2 Uchovávejte mimo dosah dětí
S25 Zamezte styku s očima
S26 Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc
S35 Tento materiál a jeho obal musí být zneškodněny bezpečným způsobem
S57 Použijte vhodný obal k zamezení kontaminace životního prostředí
__________________________________________________________________
16. JINÉ INFORMACE
Tyto informace nejsou vyčerpávající, ale představují relevantní, spolehlivé údaje.
Řiďte se všemi místními/regionálními/národními předpisy.
Jestliže potřebujete další informace, obraťte se na firmu Monsanto.
Tento bezpečnostní list byl vyhotoven podle směrnice EU 91/155/EEC novelizované směrnicí EU 2001/58/EC.
Symboly EU & R formulace složek
Složky EU Symboly & R formulace složek
Izopropylaminové soli glyfosátu N – Nebezpečný pro životní prostředí
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí.
Smáčedlo Xn – Zdraví škodlivý
N – Nebezpečný pro životní prostředí
R22 Zdraví škodlivý při požití
R41 Nebezpečí vážného poškození očí
R51/53 Toxický pro vodní organismy, může vyvolat
dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí
Voda a menší formulační příměsy
Závěrečné poznámky:
{a}Etiketa EU (vlastní klasifikace výrobce)
{b} Etiketa EU (Dodatek I)
{c} Státní klasifikace
Význam nejčastěji užívaných zkratek. BCF (faktor biokoncentrace), BOD (biochemická spot řeba kyslíku), COD (chemická spotřeba
kyslíku), EC50 (50% účinná koncentrace), ED50 (50% účinná dávka), I.M. (intramuskulární), I.P.(int raperitoneální), I.V.(intravenózní),
Koc (koeficient adsorpce půdy), LC50 (50% letální koncentrace), LD50 (50% letální dávka), LDLo (spodní limit letální dávky), LEL
(spodní limit exploze), LOAEC (nejnižší pozorovaná hladina vyvolávající negativní účinek ), LOAEL (nejnižší pozorovaná hladina
negativního účinku), LOEC (nejnižší pozorovaná účinná koncentrace), LOEL (nejnižší pozorovaná účinná hladina), MEL (maximální limit
expozice), MTD (maximální tolerovaná dávka), NOAEC (koncentrace, při které nebyl pozorován negativní účinek), NOAEL (hladina, při
které nebyl pozorován negativní účinek), NOEC (koncentrace, při které nebyl pozorován žádný účinek), NOEL (hladina, při které nebyl
pozorován žádný účinek), OEL (limit expozice při práci), PEL (povolený limit expozice), PII (index primární iritace), Pow (koeficient
rozdělení n-oktanol/voda), S.C. (subkutánní), STEL (limit krátkodobé expozice), TLV-C (Prahová hodnota limitu-nejvyšší dosažená
hranice), TLW-TWA (Prahová hodnota limitu-časově vážený průměr), UEL (horní limit expozice).
Ačkoliv soubor informací a doporučení v tomto dokumentu (dále jen „informace“) jsou uvedeny s dobrým úmyslem a
přesvědčením, že údaje jsou správné, firma MONSANTO netvrdí, že jsou kompletní nebo přesné. Dodání informace je
podmíněno tím, že příslušní pracovníci si sami určí vhodnost pro své účely před použitím. Firma MONSANTO není v žádném
případě zodpovědná za škody jakékoliv povahy, které vyplývají z použití nebo spoléhání se na informace. NENÍ
9


Doporučení

V případě opakovaného ošetření u indikací jádroviny, peckoviny mimo broskvoň, réva vinná; lesní porosty; louky, pastviny; zavlažovací kanály, nádrže, vodní toky; železnice; nezemědělská půda, nesmí maximální dávka přípravku překročit 10 l/ha za vegetační sezónu.
Přípravek lze při použití na orné půdě po sklizni, jádrovinách a peckovinách (mimo broskvoň) a révě vinné kombinovat s povolenými smáčedly nebo síranem amonným, případně hnojivem DAM 390.
Zamezit v každém případě zasažení zelených částí kulturních plodin, buď přímo postřikem, nebo nepřímo úletem postřikové mlhy.
Přípravkem nesmí být zasaženy sousední kultury!
Přípravek Roundup Klasik (stejně jako ostatní přípravky s účinnou látkou glyphosate) není z důvodu předběžné opatrnosti doporučován k aplikacím do porostů určených k množitelským účelům.

Ovocné sady a vinice
Jádroviny, réva vinná, peckoviny (kromě broskvoní)
Proti svlačci rolnímu, smetánce lékařské a kopřivě dvoudomé se vzhledem k jejich odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 6 l/ha po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Ošetření, při kterých hrozí zasažení kmínků postřikem, se doporučuje provádět nejdříve 3 rokem po výsadbě.

Lesní hospodářství
Školky
Komposty se ošetřují od července do poloviny září. Na úhorovaných produkčních plochách se provádí předseťová aplikace před síjí nebo školkováním, při plném růstu plevelů. Na záhonech se zaškolkovanými sazenicemi jehličnanů (mimo modřín) se provádí ošetření maximální dávkou 3 l na 1 ha koncem srpna nebo začátkem září po vyzrání letorostů. Pokud je nezbytně nutné ošetřovat dříve, nebo jedná-li se o sazenice listnáčů, pak musí být sazenice chráněny ochranným krytem.

Lesní porosty
V kulturách jehličnanů (s výjimkou modřínů) při aplikaci přes vrcholky stromků se ošetřuje až po vyzrání letorostů, tj. v srpnu až září, dokud je nežádoucí vegetace v plném růstu a listy jsou zelené. Při použití dávky nad 3 l/ha je nutno vyhnout se postřiku přes vrcholky stromků a účinným způsobem zamezit úletu postřikové kapaliny na kulturu (trysky s krytem).
Aplikace během vegetačního období jehličnatých a listnatých dřevin je možná pouze při účinném clonění úletu postřikové kapaliny, tj. použitím postřikovačů s kryty trysek.
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. Proti hasivce orličí se ošetřuje až v době, kdy jsou čepele plně vyvinuté, tj. od poloviny srpna do konce září. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha, popřípadě aplikaci po několika týdnech opakovat. Na přesličku rolní Roundup Klasik nepůsobí.

Prořezávky a probírky
Hubení výmladků se provádí cíleným postřikem výmladků 5 % vodním roztokem. K potlačení zmlazování pařezů se používá nátěr (15 % roztok) nebo postřik (5 % roztok) pařezů ve vegetačním období mimo jarního období zesíleného toku mízy. Ošetření je nutno provést do 8-9 hodin po prořezání kmínků. Lesní půda, chemická příprava pro obnovu lesa
Dávka se řídí stupněm zaplevelení a vzrůstem buřeně. V případě odolných dřevin, jako např. jeřáb obecný, krušina olšová, zimolez nebo maliníky a ostružiníky je nutno zvýšit dávku až na 7 l na ha.

Orná půda
Po sklizni kulturních plodin
Ošetření se provádí po sklizni, kdy pýr dosáhne výšky 15-25 cm, tj. má vyvinuté nejméně 3 - 4 listy.

Obilniny (mimo množitelské porosty)
V obilninách proti plevelům v předsklizňové aplikaci lze přípravek používat pouze v polehlých nebo silně zaplevelených porostech 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik má být max. 30%.

Hrách, peluška (mimo množitelské porosty)
V porostech hrachu a pelušky lze přípravek aplikovat 10 dní před sklizní. Vlhkost zrna při aplikaci herbicidu Roundup Klasik má být max. 30%.

Len (mimo množitelské porosty)
Ve lnu při předsklizňové aplikaci se přípravek použije 8-10 dní před sklizní.

Řepka olejka (mimo množitelské porosty)
V řepce lze přípravek aplikovat 10-14 dnů před sklizní, kdy dvě třetiny šešulí mají hnědá zrna.

Louky a pastviny
Obnova trvalých travních porostů
Proti smetánce lékařské se vzhledem k její odolnosti doporučuje ošetřovat dávkou 4 l/ha, případně aplikaci po několika týdnech opakovat.

Potlačení růstu rostlin
Aplikovat při výšce porostu 10 - 15 cm. V případě potřeby, po pominutí retardačního růstu (cca 6- 8 týdnů) lze aplikaci opakovat. Aplikaci je vhodné během sezóny střídat se sečením.

Zavlažovací kanály
Účinek přípravku je zpomalován chladným a suchým počasím v údobí aplikace. Proti svlačci rolnímu a kopřivě dvoudomé se doporučuje ošetřovat po nasazení poupat, popřípadě aplikaci po několika týdnech zopakovat. U ostatních plevelů se aplikace řídí výškou plevelů během celého vegetačního období. Ošetřované rostliny mají být v plném růstu a nejméně 20 cm vysoké. Víceleté hluboko zakořeňující plevele nesmí být zakryty jinými plevely. Uživatel musí mít na paměti, že přípravek může zahubit veškerou vegetaci.

Železnice
Ošetření lze provádět po celé období vegetace, nejlépe od poloviny května do konce června. Na plevele vzešlé z půdní zásoby semen je třeba aplikaci zopakovat.

Nezemědělská půda
Nežádoucí vegetace
Roundup Klasik lze použít k odstranění nežádoucí vegetace na hřištích, chodnících, parkovištích, hřbitovech, skladovacích plochách a v areálech podniků a ostatních plochách.
Bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská a jiné expandující druhy plevelů Při aplikaci je nutno zabezpečit rovnoměrné zvlhčení celé rostliny. Aplikace se provádí od počátku tvorby květních orgánů do odkvětu, aby se zabránilo vzniku klíčivých semen.

Vzhledem k charakteru přípravku nelze v případě nedostatečného vypláchnutí použitého aplikačního zařízení vyloučit poškození následně ošetřovaných rostlin zbytky přípravku Roundup Klasik.
Před použitím si přečtěte přiložený návod k použití.
Postřik provádějte jen za bezvětří, nebo mírného vánku, v tom případě ve směru po větru od dalších osob s postupem do neošetřené plochy.
Nevpouštějte domácí zvířata na ošetřenou plochu po dobu 10-14 dní, dokud zelená hmota nezačne odumírat.

Aplikace přípravku

Tip: Kliknutím na plodinu v tabulce můžete přejít do atlasu.


Plodina

Termín aplikace

OL

Dávka

Tank mix

Postřiková kapalina

Poznámka

Pozemně Letecky
Brambor POST aplikace knotovým rámem 30 1-2 l 33–50% 100–150 l plevele přerostlé, max. 1x
Brambor PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Brambor PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Cukrovka POST aplikace knotovým rámem 30 1-2 l 33–50% 100–150 l plevele přerostlé, max. 1x
Čičorka pestrá POST desikace, BBCH 85–89 AT 3-4 l 200–300 l max. 1x, minor. reg.: ÚKZÚZ
Hrách POST před sklizní 10 3 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Hrušeň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Hrušeň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jabloň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Jahodník POST aplikace knotovým rámem, po sklizni AT 1-2 l 33–50% 100–150 l plevele přerostlé, max. 1x
Ječmen jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Ječmen ozimý POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Kukuřice PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Kukuřice PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Len POST před sklizní 8 3-4 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Lesní hospodářství POST chemická příprava pro obnovu lesa AT 3-7 l 200 l nežádoucí dřeviny, plevele, max. 1x
Lesní hospodářství POST na prořezávky a probírky AT 5-15 % nátěr, postřik, max. 1x, hubení výmladků, potlačení pařezové výmladnosti, max. 1x
Lesní porosty POST AT 3-7 l 200 l nežádoucí dřeviny, plevele, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Lesní půda POST chemická příprava pro obnovu lesa AT 3-7 l 200 l nežádoucí dřeviny, plevele, max. 1x
Lesní školky POST AT 3-5 l 200 l buřeň, max. 1x
Louky POST retardace 21 0,5-1 l max. 100 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Meruňka POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST plošná aplikace AT 7-10 l 300–400 l bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele -expandující druhy, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST AT 3-6 l 300 l nežádoucí vegetace, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Nezemědělská půda POST bodová aplikace AT 4 % bolševník velkolepý, křídlatka sachalinská, plevele -expandující druhy, max. 1x
Orná půda POST AT 3-5 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Orná půda POST AT 2-3 l max. 200 l plevele jednoleté, max. 1x
Orná půda POST AT 3 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Orná půda POST AT 2,5 l + 5 kg/ha Síran amonný nebo DAM 390 max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Oves POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pastviny POST retardace 21 0,5-1 l max. 100 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Peluška POST před sklizní 10 3 l 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Proso POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice jarní POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Pšenice ozimá POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Réva vinná POST 14 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Réva vinná POST 14 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Řepka olejka, jarní POST před sklizní 10 3-4 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Řepka olejka, ozimá POST před sklizní 10 3-4 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Slivoň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Slivoň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Sója PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele jednoleté, max. 1x
Sója PRS před setím AT 3-5 l 100–150 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, max. 1x
Tritikale POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x
Třešeň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Třešeň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 6 l + 0,5 % smáčedlo max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 3 l max. 200 l mléč, pcháč, pýr plazivý, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 5 l + 2 l/ha DAM 390 max. 200 l kopřiva dvoudomá, pampeliška lékařská, svlačec rolní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Višeň POST AT 2 l max. 200 l turanka kanadská, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Zavlažovací kanály POST AT 5 l 200–300 l nežádoucí dřeviny, plevele pobřežní, opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Železnice POST nežádoucí vegetace AT 5-10 l max. 300 l opakovaná aplikace max. 10 l/ha
Žito POST před sklizní, polehlé nebo silně zaplevelené porosty 10 3 l max. 200 l plevele vytrvalé, pýr plazivý, usnadnění mechanizované sklizně, mimo množitelské porosty, max. 1x

Prodej po předložení/zaslání Osvědčení o odborné způsobilosti pro zacházení s přípravky na OR.KATEGORIE
Mohlo by vás zajímat
Máte nápad, připomínku či vzkaz? Napište nám!
Platební metody
Současně nakupované
Reklama

FastCentrik® - Pronájem e-shopu

JavaScript musí být povolen